Γενική Κατηγορία > Προτάσεις - Σχόλια - Παρατηρήσεις

Μετάφραση του Everything

(1/1)

gargalakos:
Αυτό το θαυμάσιο πρόγραμμα θα το ήθελα στα Ελληνικά.

Είναι εύκολο;

Ευχαριστώ!

geogeo:
Εύκολο δεν είναι (2.500 σειρές), αλλά θα το προσπαθήσω. Σίγουρα πάντως θα χρειαστεί αρκετός χρόνος.

gargalakos:
 Ευχαριστώ, είτε το κάνεις σε 2 χρόνια, είτε δεν το κάνεις καθόλου!  :)

geogeo:
Τελείωσε και ανέβηκε εδώ. Προς το παρόν η ελληνική γλώσσα διατίθεται στο πακέτο γλωσσών αλλά στην επόμενη έκδοση θα ενσωματωθεί στο αρχείο εγκατάστασης.

Τα παρακάτω επειδή δεν μπόρεσα να τα εμφανίσω, είναι χωρίς έλεγχο και χωρίς συντομεύσεις πληκτρολογίου. Κάθε βοήθεια ως προς την πρόκληση της εμφάνισή τους, αναφορά λάθους ή ακόμη και πρόταση καλύτερης μετάφρασης είναι ευπρόσδεκτη.


"Allow multiple i̲nstances" = "Επιτρέπονται πολλαπλές παρουσίες"
"U̲nload database when inactive" = "Κατάργηση φόρτωσης βάσης δεδομένων όταν είναι ανενεργή"
"C̲onfirm large sort" = "Επιβεβαίωση μεγάλης ταξινόμησης"
"New window H̲otkey modifier:" = "Τροποποιητής πλήκτρου πρόσβασης Νέου παραθύρου:"
"New window Hotkey k̲ey:" = "Πλήκτρο άμεσης πρόσβασης Νέου παραθύρου:"
"Maximum icon cache s̲ize:" = "Μέγιστη προσωρινή μνήμη εικονιδίων:"
"Maximum file info cache s̲ize:" = "Μέγιστη προσωρινή μνήμη πληροφοριών αρχείων:"
"E̲TP/FTP Server Firewall Host:" = "Κεντρ. υπολογιστής τείχους προστασίας διακομιστή ΕΤΡ/FΤΡ:"
"E̲TP/FTP Server Firewall Port:" = "Θύρα τείχους προστασίας διακομιστή ΕΤΡ/FΤΡ:"
"Start ETP/FTP server on startup" = "Έναρξη διακομιστή ETP/FTP με την εκκίνηση"
"Start HTTP server on startup" = "Έναρξη διακομιστή HTTP με την εκκίνηση"
"Use FTP links" = "Χρήση συνδέσμων FTP"
"Path List" = "Λίστα διαδρομών"
"C̲heck media" = "Έλεγχος πολυμέσων"
"Access this volumes media" = "Πρόσβαση σε αυτούς του τόμους πολυμέσων"
"T̲ype" = "Τύπος"
"V̲alue" = "Τιμή"
"A̲pply To"= "Εφαρμογή σε"
"I̲nclude" = "Συμπερίληψη"
"E̲xclude" = "Εξαίρεση"
"T̲his file" = "Αυτό το αρχείο"
"Files and folders̲" = "Αρχεία και φάκελοι"
"Files o̲nly" = "Μόνο αρχεία"
"Folders only̲" = "Φάκελοι μόνο"
"This folder, s̲ubfolders and files" = "Αυτός ο φάκελος, υποφάκελοι και αρχεία"
"This folder o̲nly" = "Μόνο αυτός ο φάκελος"
"This folder and files in this folder only̲" = "Μόνο αυτός ο φάκελος και τα αρχεία του"
"Include h̲idden files and folders" = "Συμπερίληψη κρυφών αρχείων και φακέλων"
"Include s̲ystem files and folders" = "Συμπερίληψη αρχείων και φακέλων συστήματος"
"Add Fold̲er" = "Προσθήκη φακέλου"
"Add Fil̲e" = "Προσθήκη αρχείου"
"Add Filter̲" = "Προσθήκη φίλτρου"
"Fold̲er:" = "Φάκελος:"
"Fil̲e:" = "Αρχείο:"
"Filter̲:" = "Φίλτρο:"
"Seconds" = "Δευτ/πτα"
"C̲ommands:" = "Εντολές:"
"Remember last s̲earch" = "Απομνημόνευση τελευταίας αναζήτησης"
"Item Up Extend" = "Επέκταση στοιχείου πάνω"
"Item Down extend" = "Επέκταση στοιχείου κάτω"
"Page Up Extend" = "Επέκταση σελίδας πάνω"
"Page Down Extend" = "Επέκταση σελίδας κάτω"
"Start of List Extend" = "Επέκταση αρχής της λίστας"
"End of List Extend" = "Επέκταση τέλους της λίστας"
"Focus Page Up" = "Εστίαση σελίδας πάνω"
"Focus Page Down" = "Εστίαση σελίδας κάτω"
"Focus Start of List" = "Εστίαση στην αρχή της λίστας"
"Focus End of List" = "Εστίαση στο τέλος της λίστας"
"Focus Up Extend" = "Εστίαση στην επέκταση πάνω"
"Focus Down Extend" = "Εστίαση στην επέκταση κάτω"
"Focus Page Up Extend" = "Εστίαση στην επέκταση σελίδας πάνω"
"Focus Page Down Extend" = "Εστίαση στην επέκταση σελίδας κάτω"
"Focus Start of List Extend" = "Εστίαση στην επέκταση αρχής της λίστας"
"Focus End of List Extend" = "Εστίαση στην επέκταση τέλους της λίστας"
"Focus Search Edit" = "Εστίαση στην επεξεργασία αναζήτησης"
"Focus Result List" = "Εστίαση στη λίστα αποτελεσμάτων"
"Scroll Left or Thumbnail Left" = "Κύλιση προς τα αριστερά ή μικρογραφία αριστερά"
"Scroll Right or Thumbnail Right" = "Κύλιση προς τα δεξιά ή μικρογραφία δεξιά"
"Scroll Page Left or Thumbnail Focus Left" = "Κύλιση σελίδας αριστερά ή εστίαση μικρογραφίας αριστερά"
"Scroll Page Right or Thumbnail Focus Right" = "Κύλιση σελίδας δεξιά ή εστίαση μικρογραφίας δεξιά"
"Snap to desktop edg̲es at" = "Συγκράτηση στα όρια της επιφάνειας εργασίας στο"
"Auto Complete Search" = "Αυτόματη συμπλήρωση αναζήτησης"
"Service po̲rt:" = "&Θύρα υπηρεσίας:"
"Index of " = "Ευρετήριο του "
"Up one directory..." = "Επάνω έναν κατάλογο..."
"Copy as C̲SV" = "Αντιγραφή ως CSV"
"Left Extend" = "Επέκταση αριστερά"
"Right Extend" = "Επέκταση δεξιά"
"Focus Left Extend" = "Εστίαση στην επέκταση αριστερά"
"Focus Right Extend" = "Εστίαση στην επέκταση δεξιά"
"Focus Highest Run Count Result" = "Εστίαση σε αποτέλεσμα υψηλότερου αριθμού εκτελέσεων"
"Focus Last Run Result" = "Εστίαση στο αποτέλεσμα τελευταίας εκτέλεσης"
"P̲rocess update directory notifications" = "Ειδοποιήσεις διαδικασίας ενημέρωσης καταλόγου"
"R̲eplace..." = "Αντικατάσταση..."

gargalakos:
Σ' ευχαριστούμε πάρα πολύ!

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση